• Mikael Cullberg

Vilka alternativ finns till giltiga ramavtal?

Allt för ofta uppstår situationen att offentliga myndigheter riskerar att stå utan giltiga ramavtal att ropa av mot. Följden av detta är svårigheter att uppfylla sina uppdrag.Hur skall man då resonera som offentlig organisation/myndighet?Låt oss slå fast att:

En offentlig organisation skall ha en etablerad hantering av de avtal man avser att nyttja. – Detta gäller såväl avtalens innehåll såsom dess giltighetstider.

När avtalen närmar sig slutdatum bör man undersöka ifall de skall förlängas eller ersättas med nya ramavtal. – Dialog med organisationer såsom Kommentus och Kammarkollegiet bör ske kontinuerligt under avtalsperioden för att hålla sig informerad om planerna inom ramavtalsområdet.

Hur bör man agera?

I de fall det finns risk för avtalslösa perioder som i detta fall, kan man lösa det med att teckna leveransavtal mot gällande ramavtal. På detta sätt säkrar man leverans även efter ramavtalets utgång, men endast under leveransavtalets giltighetstid.

Ett annat sätt att lösa avtalsfrågan under denna period kan vara att nyttja direktupphandling. Detta passar dock oftast för begränsade åtaganden trots att beloppsgränsen nyligen höjts och nu ligger på 534 890 kr för LOU och 993 368 kr för LUF.

En upphandlande organisation kan också direktupphandla med högre belopp än vad som ovan angivits om det finns ”synnerliga skäl”. Här avses framför allt brådska som orsakats av oförutsedda omständigheter som den upphandlande myndigheten inte själv kunnat påverka. Med andra ord faller inte brådska som orsakats av egen bristande planering, en sådan ger interätt till direktupphandling (se prop. 2001/02:142 s. 99).

I de fall då inget av ovanstående angreppssätt fyller behovet återstår endast att genomföra en egen upphandling för de organisationer som faller under regelverken LOU/LUF.

9 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla